Elastyczność (rezyliencja) w sporcie – jak sportowcy radzą sobie z przeszkodami? - Testosterone Wiedza

Kategorie

Najczęściej czytane

Elastyczność (rezyliencja) w sporcie – jak sportowcy radzą sobie z przeszkodami?

źródło obrazka: bret-kavanaugh-_af0_qAh4K4-unsplash

Sportowcy, którzy uprawiają sport na wysokim poziomie przez dłuższy czas, prawdopodobnie doświadczą wielu stresorów, przeciwności losu i porażek. Na przykład najlepsi gracze w baseball i softball przegrywają ponad połowę okazji do trafienia. Najlepsze drużyny w sporcie zawodowym mogą przegrać nawet 40% meczów. Nawet w przypadku tych rzadkich sportowców, którzy doświadczają minimum porażek w wynikach, istnieją inne przeszkody, takie jak kontuzje, napięte relacje, wymagania organizacyjne, nadużycia  oraz problemy ze zdrowiem psychicznym. Zatem pytanie nie brzmi, czy sportowiec napotka przeciwności losu w sporcie, ale jak zareaguje, gdy przeciwności się pojawią? Ci sportowcy, którzy potrafią skutecznie podnieść się po swoich nieszczęściach, są często podziwiani za swoją odporność.

Rezyliencja dosłownie odnosi się do zdolności odbicia lub powrotu do pierwotnego kształtu po zgięciu, rozciągnięciu lub ściśnięciu. Jednak większość badaczy nauk społecznych interesuje się „resilience” z perspektywy człowieka, który był narażony na niekorzystne okoliczności. Chociaż zaproponowano niezliczone definicje rezyliencji, wszystkie mają wspólny motyw lepszego niż oczekiwano przystosowania się do trudnych okoliczności.  Zaproponowano, że odporność jest „procesem, zdolnością lub wynikiem udanej adaptacji pomimo trudnych lub zagrażających okoliczności”.

Podczas gdy naukowcy poczynili ogromne postępy w stosowaniu różnych metod jakościowych i ilościowych do badania odporności w sporcie, duży nacisk kładziony jest na indywidualne czynniki, które prowadzą do odporności, a populacja na ogół wykorzystywana to studenci i studenci-sportowcy. Jednak rezyliencja nie polega po prostu na samodzielnym poruszaniu się w swoim środowisku; wpływa na nią kombinacja zasobów społecznych i środowiskowych wchodzących w interakcje z czynnikami osobistymi. Ponadto, ponieważ 70% dzieci w Stanach Zjednoczonych rezygnuje ze sportu w wieku 13 lat, badanie odporności w sporcie młodzieżowym ma także wartość poza sportem wyczynowym.

 

Czynniki protekcyjne dla psychiki

Coraz częściej badacze koncentrowali się na identyfikowaniu cech osobowości, zwłaszcza młodych ludzi, którzy żyli w trudnych warunkach, takich jak ubóstwo i choroba psychiczna rodziców. Przykłady takich cech to: łatwy temperament, dobra samoocena, umiejętności planowania i wspierające środowisko w rodzinie i poza nią. Cechy te zostały określone jako czynniki protekcyjne, które zdefiniowano jako „wpływy, które modyfikują, łagodzą lub zmieniają reakcję osoby na pewne zagrożenie środowiskowe, które predysponuje do nieadaptacyjnego wyniku”. Dodatkowo zidentyfikowano liczne czynniki ochronne, w tym nadzieję, ekstrawersję, optymistyczny styl życia , poczucie własnej skuteczności, duchowość oraz wsparcie społeczne.

 

Motywacja

Temat motywacji odnosi się do „co” i „dlaczego” ludzkiego zachowania i dotyczy „energii, kierunku, wytrwałości i równości – wszystkich aspektów aktywacji i intencji”. Optymalne poziomy motywacji są konsekwentnie zgłaszane jako wymagany atrybut psychologiczny do wytrzymania stresu i presji w sporcie wyczynowym. Odkryliśmy, że mistrzowie olimpijscy mieli wiele motywów do rywalizacji na najwyższym poziomie, w tym „bycie najlepszym, jakim możesz być”, uznanie społeczne, pasję do sportu, osiąganie celów związanych z podejściem wzrostowym, demonstrowanie kompetencji i udowadnianie swojej wartości innym. Co szczególnie ważne w kontekście odporności psychicznej, złoci medaliści olimpijscy świadomie cenili i oceniali zewnętrzne wymagania jako ważne, a zatem aktywnie decydowali się na występy w trudnych środowiskach sportowych. Ten proces internalizacji i integracji przepisów i wartości, w którym cele są zgodne z własną tożsamością, ma kluczowe znaczenie dla teorii samostanowienia i wydaje się być ważnym atutem psychologicznym, który chroni najlepszych sportowców przed potencjalnym negatywnym wpływem stresorów.

 

Pozytywna osobowość

Cechy osobowości zostały zdefiniowane jako „względnie trwałe wzorce myśli, uczuć i zachowań, które odzwierciedlają tendencję do reagowania w określony sposób w określonych okolicznościach” . Złoci medaliści olimpijscy posiadali liczne pozytywne cechy osobowości, które wpływały na mechanizmy związane z odpornością, takie jak ocena wyzwań i metapoznanie.

Rzeczywiście, pewne cechy dyspozycyjne były często kojarzone z doskonałością sportową poprzez pozytywny wpływ na przetwarzanie poznawcze sportowców. Głównymi cechami osobowości, które mają pożądany wpływ na reakcje sportowców, są adaptacyjny perfekcjonizm, optymizm, rywalizacja.

Adaptacyjny perfekcjonizm jest zdrowym rodzajem perfekcjonizmu, który charakteryzuje się wysokimi standardami osobistymi i dążeniem do doskonałości, ale jednocześnie ma niewielką troskę o błędy i wątpliwości dotyczące działań. Badania wykazały, że cechy adaptacyjnego perfekcjonizmu są związane z pozytywnymi postawami, procesami i wynikami, takimi jak mistrzostwo i cele związane z osiąganiem wyników, konkurencyjna pewność siebie, przypisywanie sobie sukcesów i porażek, niższy poziom lęku i niższy poziom wypalenia.

Optymizm został zdefiniowany na dwa główne sposoby: jako oczekiwanie na pomyślne wyniki oraz jako podejście do wyjaśniania pozytywnych i negatywnych wydarzeń. Opierając się na pierwszej koncepcji, dyspozycyjny optymizm został powiązany z niższym poziomem lęku przed zawodami, lepszym dostosowaniem emocjonalnym podczas zawodów sportowych oraz radzeniem sobie z zadaniami po spadku wyników. Zgodnie z tą drugą koncepcją stwierdzono, że sportowcy o optymistycznym stylu wyjaśniania (tj. ci, którzy zwykle wyjaśniają złe wydarzenia niestabilnymi, kontekstowymi i zewnętrznymi przyczynami) odbijają się po niepowodzeniu. Aby to zilustrować, wykorzystując eksperymentalny projekt, zbadano związek między stylem wyjaśniania a odpornością w grupie rekreacyjnych koszykarzy. Po otrzymaniu informacji zwrotnej o niepowodzeniu w zadaniu dryblingu stwierdzono, że optymistyczni uczestnicy byli bardziej pewni siebie, mniej niespokojni i osiągali lepsze wyniki niż uczestnicy pesymistyczni. Konkurencyjność została opisana jako chęć wygrywania w sytuacjach interpersonalnych.

Korzystając z Kwestionariusza Orientacji Sportowej badania wykazały, że orientacja konkurencyjna jest pozytywnie związana z poczuciem własnej skuteczności i ułatwiającymi interpretacjami lęku. W odniesieniu do tego ostatniego badania, szczególnie ważnego w kontekście odporności psychicznej, stwierdzono, że sportowcy rywalizujący zgłaszali swój lęk jako bardziej ułatwiający i mniej osłabiający wyniki niż sportowcy mniej rywalizujący. Ponadto, w oparciu o wywiady z elitarnymi sportowcami, stwierdzono ostatnio, że konkurencyjność odgrywa ważną rolę w dostosowywaniu się do niepowodzeń (np. kontuzji, słabych wyników), które napotyka się na drodze do sportowej doskonałości.

GABA od Testosterone.pl – ułatwia radzenie ze stresorami – KUP TUTAJ

Pewność siebie

Pewność siebie została zidentyfikowana jako czynnik pozytywnie wpływający na odporność na stres i presję w sporcie wyczynowym. W kontekście sportowym jest ona opisywana jako stopień pewności, że dana osoba jest w stanie odnieść sukces w sporcie. Pewność siebie została uznana za szczególnie ważny czynnik leżący u podstaw relacji między odpornością a stresem u mistrzów olimpijskich. Aby zbadać ten pożądany konstrukt w konkretnym kontekście wyników sportowych, zbadano źródła pewności siebie w sporcie u sportowców ze szkół średnich i wyższych. Wykorzystując techniki analizy czynnikowej do opracowania miary pewności siebie w sporcie, zidentyfikowali dziewięć oddzielnych źródeł pewności siebie w sporcie, które pogrupowano w trzy domeny: osiągnięcia (mistrzostwo i demonstracja umiejętności); samoregulacja (przygotowanie fizyczne / psychiczne i fizyczna autoprezentacja); oraz klimat społeczny (źródła wsparcia społecznego, przywództwo trenerów, zastępcze doświadczenie, komfort środowiskowy i przychylność sytuacyjna). Opierając się na tym badaniu na elitarnej próbie sportowców, zbadano źródła i rodzaje pewności siebie związane ze sportowcami, którzy zdobyli medal w co najmniej jednych dużych mistrzostwach (tj. igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i / lub mistrzostwach świata) przy użyciu metod jakościowych. Zidentyfikowano dziewięć źródeł pewności siebie: przygotowanie, osiągnięcia, coaching, czynniki wrodzone, wsparcie społeczne, doświadczenie, przewaga konkurencyjna, samoświadomość i zaufanie. Analiza ujawniła również sześć rodzajów pewności siebie w sporcie: wykonanie umiejętności, osiągnięcia, czynniki fizyczne, czynniki psychologiczne, przewaga nad przeciwnikami i świadomość taktyczna. Kontynuując to badanie oceniano rolę pewności siebie w odniesieniu do reakcji poznawczych, afektywnych i behawioralnych, które wywołuje w subkulturze organizacyjnej światowej klasy sportu. Analiza wykazała, że wysoka pewność siebie w sporcie ułatwiała osiąganie wyników poprzez pozytywny wpływ na myśli, uczucia i zachowania sportowców. W szczególności stwierdzono, że wysoka pewność siebie w sporcie jest synonimem skutecznego poznania (np. skupienia się na zadaniu), pozytywnego afektu (np. przyjemności) i języka ciała.

 

Skupienie

Skupienie, fokus lub koncentracja odnosi się do zdolności osoby do wywierania celowego wysiłku umysłowego na to, co jest najważniejsze w danej sytuacji. Odkryto, że zdolność koncentracji była ważnym aspektem odporności dla najlepszych sportowców na świecie. W szczególności mistrzowie olimpijscy byli w stanie skupić się na odpowiednich wskazówkach w środowisku, utrzymać koncentrację przez długi czas, pozostać świadomym otaczającej ich sytuacji i zmieniać zakres swojej uwagi zgodnie z wymaganiami sytuacji.

Dwie główne linie badawcze ilustrują znaczenie skupienia i koncentracji. Pierwsze źródło dowodów pochodzi z badań opisowych badających cechy psychologiczne związane ze zdolnością sportowców do wytrzymywania – i rozwijania – presji podczas przygotowań i występów na dużych imprezach sportowych. Rzeczywiście, liczne aspekty skupienia i koncentracji wydają się być ważne dla radzenia sobie z presją i przeciwnościami losu w różnych kontekstach sportu wyczynowego. W szczególności elitarni sportowcy są w stanie wytrzymać presję związaną ze sportem na najwyższym poziomie poprzez: pozostawanie w pełni skoncentrowanym na wykonywanym zadaniu w obliczu czynników rozpraszających, włączanie i wyłączanie koncentracji sportowej w razie potrzeby, odmawianie kierowania się krótkoterminowymi celami (np. finansami), które zagrażają osiągnięciu celów długoterminowych, oraz pozostawanie skoncentrowanym na procesach, a nie wyłącznie na wynikach.

Niedawno naukowcy odkryli, że odpowiednie skupienie uwagi i koncentracja na zadaniach są podstawowymi cechami psychicznymi, które pomagają młodym elitarnym sportowcom dostosować się do niepowodzeń i skutecznie negocjować kluczowe przejścia napotykane na drodze do doskonałości. Drugie źródło dowodów, które pokazują znaczenie skupienia i koncentracji, pojawiło się w badaniach eksperymentalnych. Na przykład, wykorzystując metody ilościowe, odkryto, że sprinterzy, którzy zostali przeszkoleni w zakresie planów wyścigowych, które celowo obejmowały skupienie się na zadaniu, biegli szybciej niż ci w warunkach normlanych (kontrolnych). Autorzy twierdzili, że zaobserwowana poprawa wynikała z zastosowania określonej strategii poznawczej, która skupiała uwagę na istotnych dla zadania informacjach związanych z wydajnością sprintu. Podobnie badania wykazały, że stosowanie technik koncentracji asocjacyjnej, w których sportowcy są szkoleni do koncentrowania się na sygnałach cielesnych, takich jak bicie serca i odczucia kinestetyczne, są skutecznymi strategiami poznawczymi, które umożliwiają szybsze wyniki w bieganiu i pływaniu. Poprzednie linie dowodów zbiegają się zatem do wniosku, że zdolność do skupienia się i odpowiedniej koncentracji jest niezbędna dla odporności psychicznej sportowców, ponieważ ma pozytywny wpływ na przetwarzanie poznawcze sportowców pod presją.

Relatonic forte od Apollo’s Hegemony – kompleksowy preparat na stres – KUP TUTAJ

Czynniki negatywne dla zdrowia psychicznego

Stresory konkurencji

Stresory konkurencji definiuje się jako „wymagania środowiskowe związane przede wszystkim i bezpośrednio z wynikami konkurencyjnymi”. Badacze psychologii sportu zidentyfikowali stresory związane z wynikami w wielu wczesnych badaniach. Opierając się na zbiorczych wynikach tych badań, stresory doświadczane w związku z wynikami w zawodach obejmują przygotowanie, kontuzje, presję, słabe wyniki, oczekiwania, autoprezentację i rywalizację. Wymagania związane z przygotowaniem do zawodów były często cytowane przez większość sportowców w badaniach dotyczących różnych rodzajów czynników środowiskowych. W szczególności sportowcy stwierdzili, że różne aspekty ich przygotowania (fizycznego, psychicznego, technicznego i taktycznego) były czasami nieodpowiednie, lub uciążliwe przed zawodami. Innym częstym stresorem, doświadczonym przez różne populacje sportowców, urazy związane ze. Presja związana z kontuzjami obejmuje ryzyko doznania kontuzji, ryzyko celowego zranienia w wyniku działań przeciwnika, ustalenie przyczyny kontuzji, niezdolność do trenowania, opuszczenie ważnych zawodów, utrata sprawności, osiągnięcie poziomu sprawności przed kontuzją i współzawodnictwo podczas kontuzji. Ponadto sportowcy zgłaszali presję, by osiągać dobre wyniki w zawodach. Aby to zilustrować, sportowcy zidentyfikowali wymagania międzynarodowej rywalizacji, grając pod presją i presją pokonania innych. Co więcej, słabsze wyniki w zawodach były częstym żądaniem napotykanym przez różnych sportowców. W szczególności sportowcy zgłaszali presję związaną z popełnianiem błędów podczas występów, okresami ograniczonych postępów, nieosiąganiem celów wydajnościowych, słabymi wynikami osobistymi i zespołowymi, nieosiąganiem oczekiwanych wyników, utratą formy i spadkami wydajności.

 

Organizacyjne stresory

Organizacyjne czynniki stresogenne definiuje się jako „wymagania środowiskowe związane przede wszystkim i bezpośrednio z organizacją, w ramach której jednostka działa”. W wielu wczesnych badaniach, które identyfikowały różne rodzaje wymagań środowiskowych, badacze zajmujący się psychologią sportu odkryli różne stresory związane z organizacją.

Stwierdzono, że elitarni sportowcy doświadczali i przypominali sobie więcej wymagań związanych przede wszystkim i bezpośrednio z organizacją sportową niż z wynikami w zawodach. Co więcej, ta populacja wydawała się bardziej narażona na podobne stresory związane z rywalizacją, ale różne stresory organizacyjne, być może dlatego, że te pierwsze są typowe dla doświadczeń większości sportowców związanych z występami, podczas gdy te drugie są na ogół odmienne i podlegają licznym wpływom społeczno-kulturowym, politycznym, ekonomicznym, zawodowym i technologicznym. Porównali częstotliwość i treść stresorów organizacyjnych pomiędzy elitarnymi i nieelitarnymi zawodnikami sportowymi. Okazało się, że uczestnicy o wyższych umiejętnościach napotykali więcej stresorów niż uczestnicy o niższych umiejętnościach. Odkrycia sugerują również, że niezależnie od poziomu umiejętności, pewne rodzaje stresorów organizacyjnych są doświadczane i przypominane częściej niż inne. Mówiąc dokładniej, wykonawcy elitarni częściej niż ich koledzy spoza elity wymieniali kwestie związane z podróżą i zakwaterowaniem, dochodami i finansowaniem, uwagą mediów oraz brakiem udziału w procesie decyzyjnym. Aby zbadać potencjalne negatywne skutki stresu organizacyjnego u sportowców, badano związek między stresorami organizacyjnymi a wypaleniem u piłkarzy z uczelni. Wyniki ujawniły wiele stresorów organizacyjnych powiązanych z wypaleniem sportowców, w tym obciążenie treningami i zawodami, środowisko treningowe i zawody, organizację podróży, problemy żywieniowe, ryzyko kontuzji, styl przywództwa, brak wsparcia społecznego, rozwój kariery i wydajności, nieodpowiednie kanały komunikacji.

B-Balance od Apollo’s Hegemony – wspiera układ nerwowy oraz metabolizm – KUP TUTAJ

Osobiste czynniki stresogenne

Osobiste czynniki stresogenne definiuje się jako wymagania środowiskowe związane głównie i bezpośrednio z osobistymi „niesportowymi” wydarzeniami życiowymi. Do stresorów tej kategorii, z jakimi stykają się sportowcy, zalicza się styczność między pracą a życiem prywatnym, problemy rodzinne i śmierć bliskiej osoby. Młodzi sportowcy na początkowych etapach swojej kariery identyfikują trudności związane z obowiązkami akademickimi i godzeniem celów edukacyjnych z relacjami osobistymi. Starsi sportowcy na późniejszych etapach kariery identyfikują wymagania związane z obowiązkami zawodowymi, w szczególności z trudnościami w godzeniu relacji osobistych z pracą. W ramach tej podkategorii rozpoznano także presję związaną z relokacją, w tym problemy ze znalezieniem odpowiedniego mieszkania, brak rodziny i przyjaciół oraz przystosowanie się do niezależnego życia. W szczególności sportowcy napotykają presję finansową związaną z koniecznością utrzymania rodziny, problemami w związkach, obowiązkami rodzinnymi i niestabilne życie rodzinne w domu. Niektórzy sportowcy doświadczyli śmierci członka rodziny, podczas gdy inni doświadczyli utraty członków zespołu.

 

Przykład praktyczny

Przykładem odpornego zawodnika w piłce nożnej to Gareth Bale. Kiedy Tottenham Hotspur po raz pierwszy kupił Garetha Bale’a z Southampton, był uważany za przyszłe cudowne dziecko. Będąc młodym, wciąż miał dużo czasu, aby dorosnąć jako piłkarz, jednak jego wczesne dni były przyćmione krytyką. Nie udało mu się sprostać poziomowi wydajności, a co gorsza, Spurs był kojarzony z przegrywaniem, gdy Gareth Bale był w drużynie. Dwa, trzy lata później jest teraz uznanym piłkarzem światowej klasy, który ma umiejętności i atrybuty, które można porównać z Lionelem Messim i Cristiano Ronaldo. Co zatem wydarzyło się w tym okresie? Chociaż nie ma udokumentowanych dowodów (które byłyby niezwykle interesujące), logiczną odpowiedzią byłoby to, że jego zdolności psychologiczne są wysokiej jakości i poświęcił dużo czasu na doskonalenie swojej gry. Z biegiem czasu Bale mógł opracować odpowiednie strategie radzenia sobie, aby przezwyciężyć te słabe wyniki i wszelkie przeszkody na drodze, które uniemożliwiały mu osiągnięcie szczytowej wydajności. Można było zauważyć, że Bale ma teraz integralność psychiczną i talent, aby odnieść sukces na tak wysokim poziomie.

 

Podsumowanie

Rezyliencja ma długą historię w psychologii ogólnej, ale badacze zajmujący się psychologią sportu badali ją tylko sporadycznie. Chociaż jest podobna do innych konstruktów, takich jak odporność, radzenie sobie, rezyliencja jest wyjątkowa, ponieważ odnosi się do warunków  przeciwności losu i (pozytywnej adaptacji. Badania ilościowe ujawniają, że optymizm jest ważnym konstruktem, który należy wziąć pod uwagę, a badania jakościowe podkreślają dynamiczny proces, cechy osobowości i interakcje społeczne, które umożliwiają uzyskanie odpornych wyników.

 1. Galli, N., & Gonzalez, S. P. (2014). Psychological resilience in sport: A review of the literature and implications for research and practice. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 13(3), 243–257.
 2. Galli, N., & Vealey, R. S. (2008). “Bouncing Back” from Adversity: Athletes’ Experiences of Resilience. The Sport Psychologist, 22(3), 316–335.
 3. Barcia, A. M., Shaha, J. S., & Tokish, J. M. (2019). The Resilient Athlete. Sports Medicine and Arthroscopy Review, 27(3), 124–128.
 4. Bryan, C., O’Shea, D., & MacIntyre, T. (2017). Stressing the relevance of resilience: a systematic review of resilience across the domains of sport and work. International Review of Sport and Exercise Psychology, 1–41. doi:10.1080/1750984x.2017.1381140
 5. Sarkar, M., & Fletcher, D. (2014). Psychological resilience in sport performers: a review of stressors and protective factors. Journal of Sports Sciences, 1–16. doi:10.1080/02640414.2014.901551
 6. Den Hartigh, Ruud & Meerhoff, Rens & Van Yperen, Nico & Neumann, Niklas & Brauers, Jur & Frencken, Wouter & Emerencia, Ando & Hill, Yannick & Platvoet, Sebastiaan & Atzmueller, Martin & Lemmink, Koen A.P.M. & Brink, Michel. (2022). Resilience in sports: a multidisciplinary, dynamic, and personalized perspective. International Review of Sport and Exercise Psychology. 1-23. 10.1080/1750984X.2022.2039749.
 7. Morgan, P. B., Fletcher, D., & Sarkar, M. (2017). Recent developments in team resilience research in elite sport. Current Opinion in Psychology, 16, 159–164. doi:10.1016/j.copsyc.2017.05.013
 8. McManama O’Brien, K.H.; Rowan, M.; Willoughby, K.; Griffith, K.; Christino, M.A. Psychological Resilience in Young Female Athletes. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 8668. https://doi.org/10.3390/ijerph18168668

Nazywam się Artur i jestem pasjonatem aktywności fizycznej i rozwoju osobistego. Jestem doktorantem AWF i głęboko interesuje się przygotowaniem motorycznym, biohakcingiem oraz zagadnieniami z zakresu "sport science". Istotnym dla mnie jest łączenie teorii z praktyką i przedstawienie, na pierwszy rzut oka, złożonych rzeczy w prostym języku.

  Dodaj swój komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.*